:
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tất cả các môn | Các môn bắt đầu bởi ký tự: | B | C | D | Đ | G | H | I | K | L | M | N | P | Q | S | T | V | X    
  Môn học có chứa từ      
Môn học    
Số tín chỉ  Ngôn ngữ giảng dạy    
Định hướng giảng dạy đối với CLC    
Số giờ lên lớp  số giờ HTMH    
       
HP/MH học trước    
Hình thức tổ chức dạy học Lý thuyết  Bài tập  TL nhóm  TH/TT/..  Bài KT  Tổng  SV tự học / tự NC
Mục tiêu HP/MH Mục tiêu chung:

Mục tiêu cụ thế:
Kiến thức:

Kỹ năng:

NLTC/TN:
   
Tài liệu học tập Tài liệu chính:

Tài liệu tham khảo:

WEB:
   
Thang điểm đánh giá      
Hình thức đánh giá                      
          
CỔNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
  E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2020.01 Nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà