:
CHỨC NĂNG
Đánh giá kết quả rèn luyện
Sửa thông tin
Tra cứu bằng tốt nghiệp
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Đề cương môn học
Cố vấn học tập
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Kết quả đăng ký
Kết quả học tập
Môn học đã học
Học phí, học bổng, hóa đơn
Giấy tờ sinh viên
Xem hồ sơ
Tài khoản phụ huynh
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2024-2025
Học kỳ :1
Ngày BĐHK :29/7/2024
Ngày KTHK :25/1/2025
Số SV Online: 1210
 
TB: v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2

Căn cứ Quyết định số 502/QĐ-HVTC ngày 03/05/2017 của Giám đốc Học viện về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Học viện Tài chính thông báo việc tổ chức tập huấn, đăng ký học theo hệ HTTC đối với SV hệ ĐH chính quy, Liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2 (loại hình chính quy) học kỳ II năm học 2017 - 2018 như sau:

I- Tổ chức tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký học theo HTTC

1.1. Đối tượng:

- Hệ ĐH chính quy khóa 55 (chương trình đại trà)

- Hệ ĐH chính quy khóa 54, 55 (chương trình chất lượng cao)

- Hệ ĐH chính quy học cùng lúc 2 chương trình các khóa CQ52, CQ53, CQ54 – CT2.

- Hệ Liên thông ĐH khóa 20 và ĐH văn bằng khóa 17 (TS đợt 1/2017)

1.2. Lịch tổ chức tập huấn lý thuyết và thực hành đăng ký tín chỉ [Xem PHỤ LỤC 1].

- Lịch tổ chức tập huấn lý thuyết, hướng dẫn và giải đáp đăng ký học: 12/10 (chiều); 13/10; 15/10--18/10/2017 tại HT700 - Đức Thắng.

- Lịch tổ chức thực hành đăng ký tín chỉ (đăng ký thử): Từ ngày 13/10--19/10/2017 trên website: dangkytinchi.hvtc.edu.vn

1.3. Nội dung tập huấn đăng ký học theo HTTC

- Hướng dẫn sinh viên quy trình và thao tác đăng ký tín chỉ trong mỗi học kỳ (từ học kỳ II năm học 2017-2018 trở đi)

- Tham gia hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn đăng ký học theo HTTC: Công ty phần mềm Hoàng Hà.

- Giải đáp các vướng mắc và hướng dẫn xử lý thông tin đăng ký học theo HTTC.

II- Lịch đăng ký học chính thức theo HTTC học kỳ II năm học 2017-2018

2.1.  Lịch đăng ký tín chỉ đối với  hệ ĐH chính quy

Khóa

Thời gian đăng ký tín chỉ

Ghi chú

Lần 1

Lần 2

Lần 3

CQ53 – CT1

10/11 -- 18/11/17

22/11-24/11/17

28&29/11/2017

SV không ĐK học sau 3 lần TB, Học viện sẽ có TB hình thức kỷ luật

CQ54 – CT1

10/11 -- 15/11/17

24/11-26/11/17

CQ55 – CT1

16/11 -- 21/11/17

CQ52 – CT1

27/12 -- 29/12/17

15/01/2018

19/01/2018

CQ54,55.CLC-CT1

12/11 -- 15/11/17

25&26/11/17

28&29/11/2017

CQ52,53,54-CT2

24--27/10/17

31/10/17

02/11/17

Ghi chú:  + Lịch đăng ký học chi tiết theo HTTC [Xem PHỤ LỤC 2].

+ Sinh viên chủ động đăng ký học ở Lần 1 (Lần 2, Lần 3 chỉ tổ chức đăng ký cho những sinh viên đăng ký chưa thành công ở lần trước đó).

+ SV học cùng lúc 2 chương trình nộp tiền học học kỳ II vào ngày 08/11 -- 10/11/17 tại P215 -Ban TCKT (Riêng CQ54.51-CT2 nộp tiền học của cả học kỳ I và học kỳ II năm học 2017-2018).

+ CQ52, 53 - CT2 (Học cùng lúc 2 CT):  Ban QLĐT thực hiện hỗ trợ việc đăng ký học giúp sinh viên trên cơ sở DS lớp SV (có xác nhận của cố vấn học tập) đề nghị đăng ký gửi về Ban QLĐT trước ngày 25/10/2017 qua địa chỉ email: banquanlydaotaohvtc@googlegroups.com 

+ CQ54 - CT2 (Học cùng lúc 2 CT); CQ54&55. CLC: SV chủ động thực hiện việc đăng ký học theo hướng dẫn đã được tập huấn và theo đúng  quy trình hướng dẫn trên Website trước khi đăng ký học chính thức.

2.2. Lịch đăng ký tín chỉ đối với hệ LTĐH và ĐH văn bằng 2 (loại hình chính quy)

Khóa/Lớp sinh viên

Thời gian đăng ký tín chỉ

Ghi chú

Lần 1

Lần 2

Lần 3

LC19.21.09--16

LC19.15.03+04

LC20.21.01--04

01/11--09/11/17

14/11/17

17/11/17

SV không ĐK học sau 3 lần TB, Học viện sẽ có TB hình thức kỷ luật

BC16.21.02 (hệ 2,5 năm)

BC17.21.01 (hệ 1,5 năm)

BC17.21.02 (hệ 2,5 năm)

Ghi chú:  + Sinh viên chủ động đăng ký học ở Lần 1 (Lần 2, Lần 3 chỉ tổ chức đăng ký cho những sinh viên đăng ký chưa thành công ở lần trước đó).

+ BC16.21.02; LC19.21; LC19.15: Ban QLĐT thực hiện hỗ trợ việc đăng ký học giúp sinh viên trên cơ sở DS lớp SV (có xác nhận của cố vấn học tập) đề nghị đăng ký gửi về Ban QLĐT và có trước ngày 25/10/2017 qua địa chỉ email: banquanlydaotaohvtc@googlegroups.com

+ LC20&BC17 (TS đợt 1/2017): SV chủ động thực hiện việc đăng ký học theo hướng dẫn đã được tập huấn và theo đúng  quy trình hướng dẫn trên Website trước khi đăng ký học chính thức.

III- Tổ chức đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017 - 2018

3.1. Lịch đăng ký tín chỉ học theo HTTC được thông báo chính thức trên Website: www.aof.edu.vn/daotao hoặc hvtc.edu.vn

3.2. Tổ chức đăng ký học đảm bảo thời gian thông báo, nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình đăng ký học cần sự hỗ trợ và giải đáp kịp thời, sinh viên gửi trực tiếp thông tin liên quan đăng ký học tín chỉ trong kỳ về Ban QLĐT theo địa chỉ sau:

dangkyhocchinhkhoa@hvtc.edu.vn (đối với sinh viên hệ ĐH chính quy CT1 - chương trình đại trà, CT2 – học cùng lúc 2 chương trình; hệ LTĐH và ĐH văn bằng 2 các khóa); dangkyhocCLC@hvtc.edu.vn (đối với sinh viên hệ ĐH chính quy CT1 - chương trình CLC). Thời gian xử lý thông tin đối với sinh viên chậm nhất trong vòng 1 tuần làm việc kể từ ngày nhận được thông tin qua email. Những trường hợp cụ thể cần giải quyết ngay, Ban QLĐT sẽ gọi điện thoại trực tiếp hoặc trả lời qua email nhằm đảm bảo quyền lợi cho SV trong quá trình đăng ký học.

3.3. Sau khi kết thúc lịch đăng ký, những SV chưa hoàn thành việc đăng ký học sẽ được thông báo trên Website: aof.edu.vn/daotao và qua Khoa QLSV liên quan ngay trước thời gian đăng ký lần kế tiếp (lần 2 và lần 3).

3.4. Hiện tại, HVTC chỉ tổ chức cho SV đăng ký học theo lịch trình và thời gian đã thông báo. Sau thời hạn đăng ký, HVTC không tổ chức cho SV đăng ký bổ sung và SV phải chịu trách nhiệm về kết quả đăng ký của mình.

3.5. Căn cứ vào nhu cầu đăng ký học đối với học phần/môn học tự chọn trong kỳ của sinh viên, Ban QLĐT tiến hành tổ chức bố trí lịch học phù hợp để đảm bảo điều kiện về hội trường học. Trường hợp cần thiết, Học viện sẽ thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2017-2018 và sắp xếp bố trí lịch học phù hợp đối với một số học phần/môn học tự chọn theo hình thức cuốn chiếu (5t/b) vào tuần cuối (tuần 8) của giai đoạn 2.

III. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan và trách nhiệm của sinh viên [Xem PHỤ LỤC 3].

Để triển khai công tác đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2017 -2018 đạt kết quả tốt, đề nghị các đơn vị/cá nhân liên quan tăng cường phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ và đảm bảo đúng quy định, quy trình thông báo./.


Các thông báo khác
• TB Về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ II năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên các hệ đào tạo (22/11/2023 9:44:56)
• TB Về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ I năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên các hệ đào tạo (24/8/2023 8:48:59)
• TB Về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ I năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên các hệ đào tạo (30/6/2023 8:19:8)
• TB Về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Học kỳ phụ năm học 2022 – 2023 đối với sinh viên các hệ đào tạo (25/5/2023 10:8:29)
• Thông báo về việc Thu học phí kỳ II năm học 2022-2023 hệ ĐHCQ (22/2/2023 15:22:14)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ II năm học 2022 - 2023 (20/2/2023 10:50:36)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ II năm học 2022-2023 (7/12/2022 14:53:7)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 2 học kỳ I năm học 2022-2023 (19/9/2022 14:3:49)
• Thông báo thu học phí kỳ 1 năm học 2022-2023 hệ Đại học chính quy (12/9/2022 10:10:43)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ I năm học 2022-2023 (26/7/2022 14:18:53)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù học kỳ phụ năm học 2021-2022 (16/5/2022 14:35:46)
• Thông báo thu học phí hệ vừa làm vừa học kỳ 2 năm học 2021-2022 (2/3/2022 15:50:49)
• Thông báo thu học phí hệ Liên thông đại hoc; đại học văn bằng 2 kỳ 2 năm học 2021-2022 (2/3/2022 15:47:50)
• Thông báo về việc thu học phí kỳ 2 năm học 2021-2022 hệ: Đại học chính quy (2/3/2022 9:11:2)
• Thông báo về việc thu học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 kỳ 2 năm học 2021-2022 (25/2/2022 16:0:2)
• TB: v/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I, năm học 2021 - 2022 (2/12/2021 9:47:51)
• TB Vv: Đăng ký dự thi Olympic Tin và ICPC 2021 (26/11/2021 15:28:19)
• MỘT SỐ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÀI THI, NỘP BÀI THI ĐỐI VỚI HÌNH THỨC THI BÀI TẬP LỚN, TIỂU LUẬN; THI VẤN ĐÁP ONLINE;... (19/9/2021 19:31:33)
• Thông báo về việc thu học phí, kinh phí đào tạo học ngoài giờ HC học kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ LTĐH và VB2 (8/9/2021 16:57:2)
• Thông báo về việc thu học phí kỳ 1 năm học 2021-2022 hệ: Đại học chính quy (8/9/2021 16:54:55)
• Thông báo về việc thu học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 kỳ 1 năm học 2021-2022 (8/9/2021 16:52:51)
• Thông báo về việc Thu học phí học cùng lúc 2 chương trình học kỳ I năm học 2021-2022 (10/8/2021 16:22:5)
• Thông báo về việc thu học phí học lại, học cải thiện điểm, học bù Đợt 1 học kỳ I năm học 2021-2022 (25/6/2021 17:19:21)
• Thông báo đôn đốc thu học phí CQ55 (25/5/2021 11:8:38)
• Hội trường thi vét từ ngày 25/5/2021 - 31/5/2021 và hướng dẫn sinh viên nộp bài online (21/5/2021 22:25:2)

Trang 1 trên 3 (73 mục)  [1]  2  3  [Trang sau]    [Trang cuối]

CỔNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
  E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2020.01 Nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà