:
CHỨC NĂNG
Đánh giá kết quả rèn luyện
Sửa thông tin
Tra cứu bằng tốt nghiệp
Thông báo
Chương trình đào tạo
Kế hoạch giảng dạy
Đề cương môn học
Cố vấn học tập
TKB sinh viên
Phòng học - giờ học
Kế hoạch đăng ký
Kết quả đăng ký
Kết quả học tập
Môn học đã học
Học phí, học bổng, hóa đơn
Giấy tờ sinh viên
Xem hồ sơ
Tài khoản phụ huynh
Đổi mật khẩu
THÔNG TIN HỆ THỐNG
Năm học :2023-2024
Học kỳ :2
Ngày BĐHK :2/1/2024
Ngày KTHK :31/8/2024
Số SV Online: 378
  KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC (HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023-2024)

Sinh viên: chủ động đăng ký môn học qua mạng theo kế hoạch sau:

 KHÓA BC21 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 3)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 21/02/202423h30, 23/02/2024Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ56 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 3)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 21/02/202423h30, 23/02/2024Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ57 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 3)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 21/02/202423h30, 23/02/2024Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ58 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 3)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 21/02/202423h30, 23/02/2024Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ59 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 3)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 21/02/202423h30, 23/02/2024Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ60 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 3)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 21/02/202423h30, 23/02/2024Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ61 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 3)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 21/02/202423h30, 23/02/2024Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA LC24 (Học bù, Học lại, Học cải thiện điểm - Đợt 3)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 21/02/202423h30, 23/02/2024Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA BC22 (Học đi - Đợt 1)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 16/12/202323h59, 18/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 208h00, 19/12/202323h59, 19/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 308h00, 20/12/202323h59, 20/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA LC25 (Học đi - Đợt 1)
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 108h00, 16/12/202323h59, 18/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 208h00, 19/12/202323h59, 19/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 308h00, 20/12/202323h59, 20/12/2023Đã hết thời gian đăng ký

 KHÓA CQ58, KHOA Tài chính Công (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 27/11/202323h59, 28/11/2023Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/12/202323h59, 02/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/12/202323h59, 05/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ58, KHOA Thuế - Hải quan (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 27/11/202323h59, 28/11/2023Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/12/202323h59, 02/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/12/202323h59, 05/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ58, KHOA Ngân hàng - Bảo hiểm (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 27/11/202323h59, 28/11/2023Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/12/202323h59, 02/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/12/202323h59, 05/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ58, KHOA Tài chính Quốc tế (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 27/11/202323h59, 28/11/2023Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/12/202323h59, 02/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/12/202323h59, 05/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ58, KHOA Tài chính doanh nghiệp (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 28/11/202323h59, 29/11/2023Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/12/202323h59, 02/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/12/202323h59, 05/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ58, KHOA Kế toán (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 28/11/202323h59, 29/11/2023Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/12/202323h59, 02/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/12/202323h59, 05/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ58, KHOA Quản trị Kinh doanh (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 27/11/202323h59, 28/11/2023Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/12/202323h59, 02/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/12/202323h59, 05/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ58, KHOA Hệ thống thông tin kinh tế (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 27/11/202323h59, 28/11/2023Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/12/202323h59, 02/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/12/202323h59, 05/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ58, KHOA Ngoại ngữ (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 27/11/202323h59, 28/11/2023Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/12/202323h59, 02/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/12/202323h59, 05/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 
 KHÓA CQ58, KHOA Kinh tế (Học đi - Đợt 1): Đại trà
 Nội dungTừĐếnGhi chú
 1. Thời gian đăng ký đợt 107h00, 27/11/202323h59, 28/11/2023Đã hết thời gian đăng ký
 2. Thời gian đăng ký đợt 207h00, 01/12/202323h59, 02/12/2023Đã hết thời gian đăng ký
 3. Thời gian đăng ký đợt 307h00, 04/12/202323h59, 05/12/2023Đã hết thời gian đăng ký

CỔNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính Điện thoại: 0243.8389326 | Fax: 0243.8388906
  E-mail: hocvientaichinh@hvtc.edu.vn | Website: hvtc.edu.vn

Phiên bản 2020.01 Nghiên cứu và phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà